מינוי מיופה או מיופיי כוח הינה החלטה מהותית ועתידית ולכן יש לשוקלה בקפידה.

כשירות:

מיופה כוח צריך לתת את הסכמתו המפורשת למינויו ואף לחתום עם מייפה הכוח על ייפוי הכוח המתמשך.

על מנת למנות מיופה כוח עליו להיות:

 • בגיר (מעל גיל 18).
 • כשיר משפטית (לא מונה לו אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו, כל עוד המינוי כאמור בתוקף).
 • הוא אינו נותן לממנה טיפול רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, טיפול סוציאלי, סיעודי או שיקומי, תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין.
 • הוא אינו מספק לממנה מגורים תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין, למעט אם הוא קרוב של הממנה.
 • הוא אינו עורך הדין או בעל המקצוע שבפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך.
 • אינו מיופה כוח, ולא הסכים להיות מיופה כוח, של יותר משלושה אנשים אלא אם כן הוא קרובו של הממנה.

לגבי מיופה כוח לענייני רכוש עליו לעמוד בשני תנאים נוספים:

 • אינו בהליך פשיטת רגל.
 • אינו לקוח מוגבל חמור כמשמעותו בסעיף 3 לחוק שיקים ללא כיסוי.

האם למנות מיופה כוח אחד או יותר:

כאשר יש אפשרות למנות יותר ממיופה כוח אחד אנו ממליצים לעשות כן.

מינוי מספר מיופיי כוח או מינוי מיופה/יי כוח חליפי/ים עדיף משלוש סיבות עיקריות:

 • זמינות תמידית של מיופה כוח (אם אחד ממיופיי הכוח אינו כשיר/ בארץ/ זמין).
 • חלוקת הנטל בין מיופיי הכוח.
 • המשכיות של ייפוי הכוח המתמשך במידה ואחד ממיופיי הכוח לא יוכל לקחת על עצמו את התפקיד או יאבד את כשירותו לאחר מכן.

אם ממנים מספר מיופיי כוח ניתן לעשות זאת באחת משלוש דרכים:

 • חליפיים (א ואם הוא לא זמין אז ב ואם היא לא כשירה אז ג וכן הלאה).
 • במשותף (יצטרכו לקבל את ההחלטות ביחד ובהסכמה).
 • ביחד ולחוד (כל אחד ממיופיי הכוח יוכל לפעול במקביל לאחרים

על האפשרות השנייה איננו ממליצים כלל ואנו סבורים שמדובר בסרבול בלתי סביר שרק יערים קשיים ולא יקל עליהם.

ההתלבטות בין האפשרות הראשונה לשלישית (חליפיים או ביחד ולחוד) משתנה בין מייפה כוח אחד למשנהו.

לדוגמה: כאשר מדובר בבני זוג הרי שלעיתים מבקשים שבן/ת הזוג ישמשו כמיופיי הכוח ורק אם הם לא יהיו כשירים אז יבואו בנעליהם מיופיי הכוח הבאים בתור וכאשר מדובר בילדי מייפה הכוח פעמים רבות ישנה העדפה ל"ביחד ולחוד" על מנת לפזר את הנטל.

כאשר אנו יושבים עם מיופה הכוח אנו פורסים את השיקולים השונים לקבלת ההחלטה המתאימה ביותר.

כמובן שניתן גם לקבוע מראש מנגנון יישוב אי-הסכמות בין מיופיי הכוח כאשר בכל מקרה תמיד תינתן העדיפות להנחיות מייפה הכוח.

דילוג לתוכן