כל בגיר (מעל גיל 18) שהינו כשיר מנטלית ומסוגל להביע את רצונו לחתום על ייפוי כוח מתמשך, שלא מונה לא אפוטרופוס ושאינו פושט רגל יכול לחתום על ייפוי כוח מתמשך.

כל בגיר בעל כשירות משפטית עצמאית (שאין לו אפוטרופוס ושאינו פושט רגל לדוגמה) יכול להתמנות כמיופה כוח.

ישנה העדפה כי בין מייפה הכוח ומיופה הכוח תהיה קרבה של ממש (בן משפחה, חבר קרוב וכד') אך ניתן למנות גם בעלי מקצוע כמיופיי כוח.

לתנאי הכשירות להתמנות כמיופה כוח ראו כאן.

צוואה נועדה להוראות, בעיקר לגבי רכושו, של אדם לאחר פטירתו.

ייפוי כוח מתמשך נועד למנות מיופיי כוח לפעול עבור האדם במהלך חייו אם לא יהיה כשיר להורות או לבצע את הפעולות בעצמו.

כאשר יש אפשרות למנות יותר ממיופה כוח אחד אנו ממליצים לעשות כן.

מינוי מספר מיופיי כוח או מינוי מיופה/יי כוח חליפי/ים עדיף משלוש סיבות עיקריות:

  • זמינות תמידית של מיופה כוח (אם אחד ממיופיי הכוח אינו כשיר/ בארץ/ זמין).
  • חלוקת הנטל בין מיופיי הכוח.
  • המשכיות של ייפוי הכוח המתמשך במידה ואחד ממיופיי הכוח לא יוכל לקחת על עצמו את התפקיד או יאבד את כשירותו לאחר מכן.

את מיופיי הכוח ניתן למנות באחת משלוש דרכים:

  • חליפיים (א ואם הוא לא זמין אז ב ואם היא לא כשירה אז ג וכן הלאה).
  • במשותף (יצטרכו לקבל את ההחלטות ביחד ובהסכמה).
  • ביחד ולחוד (כל אחד ממיופיי הכוח יוכל לפעול במקביל לאחרים

על האפשרות השנייה איננו ממליצים כלל ואנו סבורים שמדובר בסרבול בלתי סביר שרק יערים קשיים.

ההתלבטות בין האפשרות הראשונה לשלישית (חליפיים או ביחד ולחוד) משתנה בין מייפה כוח אחד למשנהו.

לדוגמה: כאשר מדובר בבני זוג הרי שלעיתים מבקשים שבן/ת הזוג ישמשו כמיופיי הכוח ורק אם הם לא יהיו כשירים אז יבואו בנעליהם מיופיי הכוח הבאים בתור וכאשר מדובר בילדי מייפה הכוח פעמים רבות ישנה העדפה ל"ביחד ולחוד" על מנת לפזר את הנטל.

כאשר אנו יושבים עם מיופה הכוח אנו פורסים את השיקולים השונים לקבלת ההחלטה המתאימה ביותר.

כמובן שניתן גם לקבוע מראש מנגנון יישוב אי-הסכמות בין מיופיי הכוח כאשר בכל מקרה תמיד תינתן העדיפות להנחיות מייפה הכוח.

ייפוי כוח מתמשך עוסק בשלוש הסמכות עיקריות:

  • רכוש
  • עניינים אישיים שאינם רפואיים
  • עניינים אישיים רפואיים

מייפה הכוח יכול למנות מיופיי כוח שונים לעניינים שונים ואף להגביל את סמכויות מיופיי הכוח, כולם או חלקם – הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

אלא אם קבע זאת מייפה הכוח באופן מפורש מיופה הכוח לא יהיה מחוייב בדיווח או פיקוח של האפוטרופוס הכללי (כפי שמחוייב אפוטרופוס ממונה) כולל לא יהיה מחוייב בהגשת דיווח שנתי.

מייפה הכוח רשאי לחייב את מיופה הכוח בדיווח ופיקוח של האפרוטרופוס הכללי וכן לקבוע (במקביל או לחילופין) חובת דיווח לאדם מיודע אשר יקבל דיווח על כל הפעולות שיבצע מיופה הכוח או חלקן ואף לקבוע חובת היוועצות במקרים קבועים מראש עם אנשי מקצוע לשיקול דעת מייפה הכוח – לפי רצון מייפה הכוח.

על ייפוי הכוח המתמשך חותמים מייפה הכוח ומיופיי הכוח.

משכך אנו מבקשים כי למעמד החתימה על ייפוי הכוח המתמשך יגיעו כל מיופיי הכוח אשר יעברו עם מייפה הכוח על פרטי ייפוי הכוח, יקבלו את ההסבר הן לגבי מהותו והן לגבי חובותיהם ויחתמו על ייפוי הכוח.

חשוב לציין כי את פגישת הכנת ייפוי הכוח ניתן לפצל ולהכין עם מייפה הכוח את עיקרי הדברים (טיוטה) אשר ייקח איתו לשקול אותה ולאחר מכן לקבוע פגישה נוספת לחתימה.

ראשית שואלים.

לעו"ד שהוסמך כחוק צריכה להיות תעודת הסמכה מתאימה הכוללת את המועד בו הוסמך.

ניתן גם לבדוק ברשימות שמפרסמים האפוטרופוס הכללי ולשכת עורכי-הדין בקישור זה.

ייפוי כוח מתמשך וייפוי כוח נוטריוני אינם ברי השוואה.

למעשה כל עוד אדם כשיר הרי שייפוי כוח נוטריוני הינו ייפוי הכוח החזק ביותר שביכולתו לתת לאחר (ספציפי או כללי). עם זאת – ייפוי הכוח הנוטריוני ייפקע כוחו (ברוב המקרים למעט חריגים כייפוי כוח נוטריוני להשלמת עסקה במקרקעין) ברגע שכשירותו של האדם תפגע.

בדיוק בנקודת זמן זו ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו – ומכאן גם שמו.

כל עוד ייפוי הכוח לא נכנס לתוקפו האדם יהיה רשאי לשנותו או לבטלו בכל עת בהודעה מתאימה לאפוטרופוס הכללי.

לאחר כניסת ייפוי הכוח לתוקף יהיה רשאי הממנה (מעניק ייפוי הכוח) לבטל את ייפוי הכוח רק בתנאי שלא הגביל את יכולתו לעשות כן בייפוי הכוח עצמו (יש לשים לב לעניין זה כאשר ממלאים את ייפוי הכוח המתמשך ולשקול את השיקולים בעד ונגד אפשרות זו).

בכל מקרה בית המשפט רשאי לבטל את ייפוי הכוח, מאחד ממיופיי הכוח או יותר, אם שוכנע כי אלו לא עושים תפקידם נאמנה.

דילוג לתוכן