אתר זה הינו חלק מצבר שמהווה יחדיו את אתרי משרד ' ר.א. גמליאל ושות', עורכי-דין ' (להלן: "האתר"). האתר, חלקו או כולו, פועל תחת מספר שמות מתחם אשר מקושרים יחדיו. 

עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים המפורטים להלן. באם אינך מסכים/ם לתנאים אלו אנא אל תשתמש/י באתר זה.

המידע המפורסם באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי: תוכן האתר נכתב ונערך על-ידי משרד עורכי-הדין ר.א. גמליאל ושות' (להלן: "אנו" או "המשרד" על הטיותיהם), או על-ידי כותב אחר באם צוין אחרת, כשירות למשתמשי האתר והינו להתרשמות והעשרת הידע בלבד. אין במפורסם באתר זה בכדי להוות ייעוץ משפטי ו/או חוות-דעת משפטי. כל שימוש במידע המפורסם באתר זה הינו על אחריות המשתמש בלבד ולמשרדנו ו/או לכותב הספציפי לא תהיה כל חובה או אחריות כלפי כל נזק באם יגרם למשתמש. אנו ממליצים להתייעץ עם עו"ד, שתחום עיסוקו הוא בעניין הנדון, לגופו של עניין, בכל סוגיה משפטית.

אין בשימוש באתר בכדי להקים יחסי עו"ד-לקוח או כל חובה אחרת כלפי המשתמש: השימוש באתר, במידע שהוא מכיל, בשירותיו ו/או שליחת מידע למשרדנו ו/או לכל כותב ספציפי באתר, לא יהווה, בכל מצב ותנאי, הקמת יחסי עו"ד-לקוח, ו/או כל יחסים או חובה חוזית או אחרת, בינינו ובין המשתמש מעבר לאמור בתנאי שימוש אלושליחת מידע אלינו ו/או לכל כותב ספציפי אחר באתר לא ייהנה מחיסיון כלשהו. אנו ממליצים להפעיל שיקול דעת קפדני בעת שליחת מידע מכל סוג שהוא.

תוכן האתר, דיוקו וזמינותו: המידע המפורסם באתר מפורסם "כמו שהוא". באיסוף, עריכת וכתיבת תוכן האתר הושקעו מאמצים רבים – עם זאת יכול ונפלו בתוכן האתר טעויות סופר ו/או טעויות מהותיות ואנו איננו ערבים לדיוקו או נכונותו של המפורסם באתר או במידע המקושר לאתר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי, להוסיף, לשנות, לערוך ולהוריד מידע מהאתר בכל עת כמו כן איננו מתחייבים כי המידע יהיה זמין בכל עת ו/או בכלל.

קישורים חיצוניים: האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים. אנו מספקים קישורים אלו לנוחות המשתמשים ואולם איננו סוקרים, שולטים או בעלי השפעה על תוכנם של אתרים אלו. אנו איננו אחראים לתפעול אתרים חיצוניים אלו וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש המפורסמים בהם.

ההפניה לקישורים חיצוניים ו/או לחומרים של יוצרים חיצוניים נעשה בתום לב, תחת שימוש הוגן וציון שם המקור ובעלי הזכויות. ככל שנעשתה טעות אתם מוזמנים לפנות ואנו נבחן ונסיר כל קישור ו/או יצירה מוגנת.

תנאי השימוש: אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי, לשנות, לערוך, להוסיף או להוריד מהתנאים המפורסמים בתנאי שימוש אלו. על המשתמש להתעדכן בתנאי השימוש העדכניים ביותר. המשך השימוש באתר יהווה הסכמה לתנאי השימוש כפי שהם מפורסמים באתר והמשתמש יוחזק כמסכים לכל שינוי שנעשה בהם.

זכויות יוצרים: כל הזכויות, לרבות אך לא למעט: זכויות יוצרים, סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו, גרפיקה, עיצוב וכל זכות אחרת הכלולה באתר זה הינן בבעלות המשרד ו/או כל גורם אחר באם צוין כך אחרת.

אין לעשות שימוש בתוכן האתר לרבות: העתקה, שכתוב, רפרודוקציה, פרסום, העלאה, הורדה, שידור, הפצה, פרסום כלינק תחת פריים של אתר אחר ו/או קישור לאתר בכל דרך מבלי לקבל את הסכמתו בכתב מראש. עם זאת, בכל מקום שהותר על ידינו, ניתן להוריד עותק אחד לשימוש פרטי של המשתמש, ובתנאי שישמר העותק כפי שהוא מבלי להשמיט ממנו דבר או להוסיף עליו דבר מבלי לקבל את הסכמתנו מראש ובכתב. כל שימוש שאינו פרטי אסור בהחלט מבלי לקבל את הסכמתנו, או הסכמת בעל הזכויות הרשום, בכתב ומראש. עריכת תוכן האתר או כל שימוש אחר בו שלא בהתאם לאמור לעיל יהווה הפרה של זכויות היוצרים וזכויותינו הקנייניות האחרות.

קישור לאתר על-ידי אתרים אחרים מותר ובלבד שצוין מקור המידע בציון שם האתר (www.ragamliel.co.il) ושם המשרד (ר.א. גמליאל ושות', עורכי-דין) בבירור לצד הקישור. קישור לאתר מהווה הסכמה מראש להסיר את הקישור לפי בקשתנו. אין לבצע כל קישור במסגרת "פריים" של אתר אחר.

הגבלת אחריות: בכל תנאי ומקרה לא תעמוד למשרדנו ו/או לכל כותב ספציפי באתר כל אחריות או חובה כלפי נזק מכל סוג שהוא לרבות: ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד או אחר כתוצאה משימוש, אי-שימוש או שימוש שלא כשורה באתר ו/או במידע המפורסם בו לרבות אובדן מידע, אובדן הזדמנות עסקית, אובדן זכות מכל סוג שהוא או רווח. הגבלת אחריות זו תחול בכל הקשר של אחריות חוזית, מכוח דין או מכל מקור אחר. בנוסף, ומבלי לפגוע באמור לעיל, לא תחול עלינו כל חובה כלפי השימוש או ההסתמכות על מידע המפורסם בקישורים לאתרים חיצוניים.

סמכות שיפוט: לבתי-המשפט במחוז תל-אביב תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל האמור בשימוש באתר ובתנאי שימוש אלו.

כלל תנאי הסכם השימוש באתר: התנאים המצוינים לעיל מהווים את כלל הסכם השימוש שבין מפעילי האתר והמפרסמים בו ובין המשתמשים.

דילוג לתוכן